Onze leveringvoorwaarden:

Algemene Leveringsvoorwaarden Time2meat:

Ga direct naar:

1 Definities:

1.1 Time2meat: Vleeshandel Time2meat, gevestigd aan de Zandheuvelweg 4, 3904 MD te Veenendaal.

1.2 Deelnemer: een (rechts)persoon waarvan de aanmelding via een registratie op de website heeft plaatsgevonden.

1.3 Leverancier: aanbieder van product of dienst voor Collectieve Inkoop.

1.4 Site: website van Time2meat die wordt gebruikt voor de organisatie van Time2meat.

1.5 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede begrepen per e-mail of per telefax of toestemming via internet.

2 Voorwaarden deelnemer:

2.1 Aanmelding en inschrijving op site zijn gratis. Time2meat houdt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren of inschrijvingen te verwijderen.

2.2 Deelnemer is een rechtspersoon,ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,is gevestigd in Nederland en woont op een voor Time2meat verifieerbaar adres.

2.3 Per afzonderlijke Collectieve Inkoop kan Time2meat een beperking aanbrengen waardoor deelnemer buiten een bepaalde regio wordt uitgesloten van deelname.

2.4 Door aanmelding erkent deelnemer deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.Leveringsvorwaarden van derden en de toepasselijkheid van eventuele inkoop-en of andere voorwaarden van andere partij(en)worden uitdrukelijk van de hand gewezen.

2.5 Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie welke is vastgeld in een leveringsovereenkomst juist is en indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, deze per ommegaande schriftelijk worden doorgegeven aan Time2meat.

2.6 De Collectieve Inkoop Vlees wordt georganiseerd voor geregistreerde deelenemers van het collectief. Wanneer de deelnemer zich nog niet heeft geregistreerd en een aanbieding accepteert, dan wordt de deelnemer automatisch geregistreerd.

2.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot schriftelijke wederopzegging en met inachtneming van de opzegtermijn van 3 maanden. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van partijen.

2.8 Aan deelname van het Vlees Collectief zijn geen kosten verbonden.

2.9 Deelnemer kan door Time2meat worden uitgesloten van volgende aankopen indien deelnemer onvoldoende informatie verstrekt om een goede dienstverlening door Time2meat mogelijk te maken. Dit ter beoordeling van time2meat

2.10 Time2meat hanteert een betalingstermijn van 8 dagen netto gerekend vanaf de dag van levering. In geval van nalatigheid zal Time2meat haar vordering terstond overdragen aan een gerechtelijke partij. De daarbij komende kosten zijn voor rekening van deelnemer. Time2meat behoudt zich het recht voor om vooraf aan een levering aan deelnemer een aanbetaling te vragen.

3 Beperking aansprakelijkheid:

3.1 Time2meat zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden. Een door Time2meat aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatsverplichting is aangegaan.

3.2 Time2meat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gehanteerde bedrijfsprocessen en de kwaliteit van het geleverde vlees in welke vorm dan ook van de door haar gekozen leveranciers.

Time2meat beperkt zich tot het inkopen van vlees namens haar deelnemers. Time2meat levert, noch bewerkt vlees in welke vorm dan ook. Haar taak is beperkt tot het plaatsen van aankoopopdrachten van haar deelnemers bij de door Time2meat gekozen vleesleverancier.

Voorwaarden van de door Time2meat gekozen leverancier die deelnemer zal accepteren voordat deelnemer een opdracht tot levering plaatst.

3.3 Voor zover deelnemer schade mocht lijden als gevolg van een handeling uitgevoerd door Time2meat buiten het in punt 3.2 genoemde, dan zal time2meat deze schade vergoeden tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

3.4 Time2meat is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade voorttvloeiende uit het geleverde van haar leverancier.

3.5 Gezien de aan internet eigen technische kenmerken is het niet mogelijk om Time2meat aansprakelijk te stellen voor een onderbreking van de toegang tot de website wegens onderhoud, een vertraging in de overdracht van informatie of een defect aan de server van Time2meat. 

4 Overmacht:

4.1 Indien Time2meat tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan hun invloed onttrekken of hun niet zijn toe te rekenen, wordt verhinderd (een deel van) zijn werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten.

4.2 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van leverancier of Time2meat niet mogelijk is langer duurt dan vier weken, zijn beiden bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de ander recht op schadevergoeding ontstaat.

4.3 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Time2meat niet in staat zijn zijn verplichtingen jegens deelnemer na te komen.

Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen, in de mate dat deze gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van Overmacht, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.

5 Privacy:

5.1 De (persoons)gegevens van deelnemers worden verwerkt ten behoeve van inkoopacties en berichten waarvan Time2meat meent dat die voor deelnemer van toegevoegde waarde kunnen zijn. Afgezien van leverancier, zullen deze niet ter

beschikking worden gesteld aan derden, tenzij schriftelijk met deelnemer overeengekomen of indien wettelijke bepalingen dit vereisen.

5.2 Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens is Time2meat. De gegevens zijn op ieder moment opvraagbaar bij Time2meat en kunnen op verzoek uit de databestanden worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of wijziging gebeurt binnen vier weken nadat Time2meat het verzoek daartoe van deelnemer heeft ontvangen.

6. Actie en aanbieding:

6.1 De reduceerde prijs op het actieproduct is alleen geldig binnen de aangegeven periode.

6.2 Om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief en dus om deel te nemen aan vleeskorting twitter actie en of de aanbieding van de week is er een minimum orderbedrag vastgesteld van € 150,-

6.3 Het gereduceerde actietarief is exclusief btw.

6.4 De betalingstermijn bestaat uit maximaal 8 dagen na factuurdatum.

6.5 Ruilen of terugname van de geleverde producten is niet mogelijk.

6.6. Actie is geldig zo lang de voorraad strekt.

7 Slotbepalingen:

7.1 Op eventuele geschillen tussen Time2meat en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen, in geval deelnemer handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

7.2 Time2meat behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal deelnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen. Indien deelnemer deze wijzigingen niet binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk accepteert, hebben deelnemer en Time2meat over en weer het recht om

de overeenkomst te beëindigen, behoudens het geval dat deze wijzigingen een gevolg zijn van gewijzigde overheidsregelgeving dan wel deze niet nadeliger voor deelnemer zijn.

7.3 Klachten over totstandkoming en/of uitvoering van levercontract tussen deelnemer en leverancier kan de benadeelde partij schriftelijk melden bij Time2meat.

Time2meat kan de veroorzaker uitsluiten van toekomstige leveringen.

7.4 Indien een of enkele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in rechte nietig worden verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mochten blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Vragen? Neem contact met ons op.