Algemene leveringsvoorwaarden Time2meat

Algemene leveringsvoorwaarden Time2meat

Algemeen
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand is gekomen
via de website Time2meat tussen de verkopende partij en de aankopende partij.

2 Time2meat is gevestigd in Veenendaal.

3 Time2meat vlees en aanverwante artikelen via haar site en levert
deze in heel Nederland muv De Waddeneilanden.

4 Algemene Leveringsvoorwaarden van koper, in welke vorm dan ook, worden door
Time2meat uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn daarom dan ook niet van
toepassing op welke wijze dan ook.

5 Time2meat heeft het recht haar Algemene Leveringsvoorwaarden te
wijzigen cq aan te vullen. Zij zal op haar website altijd de laatste versie plaatsen

Definities
6 Onder “koper” wordt verstaan een natuurlijk dan wel een niet natuurlijke rechtspersoon
die een bestelling op de webshop Time2meat vlees bestellen (particulier) heeft geplaatst met
kennisneming en instemming van de Algemene Leveringsvoorwaarden en deze
bestelling heeft betaald via één van de aangeboden mogelijkheden.

7 Onder “verkoper” wordt verstaan Time2meat

8 Onder ”website” wordt verstaan de website van Time2meat

9 Onder “bestelling” wordt verstaan een door koper geplaatste en betaalde order waarbij
koper instemt met de van toepassing zijnde Algemene Leveringsvoorwaarden van
time2meat

10 Onder “levering” wordt verstaan het bezorgen van de door koper bestelde en betaalde
producten op het door hem aangegeven adres in Nederland muv De Waddeneilanden

11 Onder “schriftelijk” wordt verstaan communicatie per post, per mail, per app en communicatie via de website
Aanbiedingen en overeenkomst

12 Aanbiedingen en prijsopgaven op de website Time2meat worden met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Indien er in aanbiedingen en
prijsopgaven prijzen worden vermeld waarvan in alle redelijkheid en billijkheid
duidelijk is dat deze onjuist zijn, worden deze als niet van toepassing beschouwd.

13 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

14 Een aankoop is eerst dan tot stand gekomen als de aanvragen haar bestelling heeft
geplaatst, de Algemene Leveringsvoorwaarden heeft geaccepteerd en het verschuldigde bedrag heeft voldaan en de besteller een orderbevestiging heeft ontvangen.

15 Time2meat vermeldt al haar prijzen en aanbiedingen in euro’s en deze prijzen zijn inclusief BTW.

16 Betalingen dienen voor levering te zijn voldaan via IDEAL, overschrijvingen of via een andere overeengekomen betaalmogelijkheid

17 Time2meat doet al het mogelijke dat van haar verwacht mag worden om
een duidelijke communicatie tussen haar en de besteller tot stand te brengen.
Afbeeldingen, informatie en hoeveelheden worden zo nauwkeurig weergegeven.
Indien er sprake is van afwijkingen, dan zijn deze geen reden zijn om de
overeenkomst te ontbinden of om schadevergoeding te vragen.

18 Verzend en verpakkingskosten worden op de orderbevestiging weergegeven.

19 Bij aankopen hoger dan € 60.= worden er geen verzendkosten in rekening gebracht

Levering en levertijd
20 Bestellingen worden namens Time2meat afgeleverd op het adres dat de
besteller op zijn/haar bestelformulier heeft opgegeven.

21 Bestellingen worden in principe bezorgd door General Logistics Systems (GLS)

22 Onmiddellijk na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die redelijkerwijs aan de producten gesteld mogen worden, dan dient koper dit onmiddellijk en wel binnen uiterlijk zes uur na ontvangst van de zending per email aan time2meat kenbaar te maken. De klantenservice neemt deze melding in behandeling en zal de klacht naar redelijkheid en billijkheid afhandelen

23 Indien op het moment van levering door de besteller, noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan garandeert time2meat vanaf dat ogenblik de temperatuur en de inhoud van de zending niet meer.

24 Indien de bezorger het pakket niet kan afgeven, dan geeft hij het pakket af bij het dichtstbijzijnde depot en laat een kennisgeving hiervan in uw brievenbus achter. Op deze kennisgeving staat de mogelijkheid om een 2e aanbieding te laten uitvoeren of de mogelijkheid de zending zelf bij het depot af te halen. Wanneer de geadresseerde de zending niet binnen 5 werkdagen afhaalt, dan gaat de zending retour afzender

25 Als GLS de bestelling retour stuurt aan Time2meat, dan vervalt de
koopovereenkomst inclusief het recht op terugbetaling van het door koper betaalde

26 Bedenktijd en het beroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 7:46 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is op de tot stand gekomen overeenkomst vanwege beperkte houdbaarheid van de producten niet van toepassing.

27 Retourzendingen door de koper zijn slechts toegestaan indien de verkoper daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.

Overmacht
28 Time2meat zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren,
al dan niet door inschakeling van derden. Een door Time2meat
aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting,
behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatsverplichting is aangegaan.

29 Time2meat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
gehanteerde bedrijfsprocessen en de kwaliteit van het geleverde vlees in welke vorm
dan ook van de door haar gekozen leveranciers.
Time2meat beperkt zich tot het inkopen van vlees namens haar kopers
Time2meat levert, noch bewerkt vlees. Haar taak is beperkt tot het
plaatsen van aankoopopdrachten van haar klanten bij de door
Time2meat gekozen vleesleverancier.

30 Time2meat is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade
voortvloeiende uit het geleverde van haar leverancier.

31 Gezien de aan internet eigen technische kenmerken, is het niet mogelijk om
Time2meat aansprakelijk te stellen voor een onderbreking van de
toegang tot de website wegens onderhoud, een vertraging in de overdracht van
informatie of een defect aan de server van Time2meat

32 Indien Time2meat tengevolge van feiten en omstandigheden die zich
aan hun invloed onttrekken of hun niet zijn toe te rekenen, wordt verhinderd (een deel
van) zijn werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op
te schorten.

33 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van
leverancier of Time2meat niet mogelijk is langer duurt dan vier weken, zijn beiden partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat voor de ander recht op schadevergoeding ontstaat.

34 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Time2meat niet in staat
is zijn verplichtingen jegens deelnemer na te komen.
Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen, in de mate dat deze
gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van Overmacht,
storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-
infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.

Privacy
35 De (persoons)gegevens van kopers worden verwerkt ten behoeve van acties
en berichten waarvan Time2meat meent dat die voor koper van
toegevoegde waarde kunnen zijn. Afgezien van leverancier, zullen deze niet ter
beschikking worden gesteld aan derden, tenzij schriftelijk met deelnemer
overeengekomen of indien wettelijke bepalingen dit vereisen.

36 Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens is Time2meat. De
gegevens zijn op ieder moment opvraagbaar bij tTime2meat en kunnen
op verzoek uit de databestanden worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of
wijziging gebeurt binnen vier weken nadat Time2meat het verzoek
daartoe van deelnemer heeft ontvangen.

Slotbepalingen
37 Op eventuele geschillen tussen Time2meat en koper is het Nederlands
recht van toepassing. Er is sprake van een geschil indien één der partijen de andere partij daarvan schriftelijk in kennis stelt.

38 Indien een of enkele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in rechte nietig
worden verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mochten blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

39 Time2meat behoudt zich het recht voor om deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen en zal haar klanten daarvan schriftelijk in kennis stellen door telkens de laatst geldende versie op haar website te vermelden.